1. Rekisterinpitäjä

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry
Y-tunnus: 2297419-9 | Yhdistysrekisterinumero: 202.034
Bulevardi 7, 00120 Helsinki
toimisto@smery.fi | 045-3112313

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toiminnanjohtaja Tim Karike
tim.karike@smery.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n jäsenrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen kuten jäsenlaskutukseen, jäsenneuvontaan sekä sisäiseen tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää liittymislomakkeessa pyydetyt tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • Työnantajan nimi
  • Työsuhteen alkamispäivä
  • Mahdollinen kiinnostus luottamusmiehenä toimimisesta sekä mainosjakajan työergonomiaa käsittelevän työryhmään osallistumisesta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsen voi myös päivittää
tietojaan tai irtisanoa jäsenyytensä kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jäsenrekisterin palveluntarjoaja Membook Oy (2655197-8) on sitoutunut henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja jäsenrekisteriä ylläpidetään suomalaisilla palvelimilla.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän
organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin
rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä sekä palveluntarjoaja ovat järjestäneet toimitiloihinsa sähköisen kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu rekisterin oman suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmän käyttö tapahtuu suojatuilla SSL-yhteyksillä.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Jos rekisteröity haluaa kieltää tietojensa käytön, tulee kielto tehdä kirjallisesti ja lähettää rekisterinpitäjälle.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli jäsen väärinkäyttää jäsenpalvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

 

12. Rekisterin lopettaminen

Rekisteriä ylläpidetään toistaiseksi.

 

 

Helsingissä 26.5.2017