Työehtosopimusosapuolet ovat päättäneet jatkaa nykyisen 28.6.2016 solmitun työehtosopimuksen noudattamista toistaiseksi. Uuden työehtosopimuksen neuvottelemisen edellytyksiä arvioidaan uudestaan viimeistään 31.12.2018.

 

Työehtosopimuksen tarkoitus

Sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksen tarkoitukseksi seuraavaa:

Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimus on yhdistysten välinen sopimus ehdoista, joita yrityksessä on työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatettava.

Yritysten menestyminen, henkilöstön kehittyvät työehdot sekä työrauha ovat työehtosopimustoiminnan peruslähtökohtia.

Yhdistykset pyrkivät työehtosopimustoiminnassaan edistämään sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta olennaisia ja tärkeitä tavoitteita, joitten mukaisesti yrityksissä:

 • kyetään kannattavasti harjoittamaan toimintaa asiakkaita palvelemalla, mikä on edellytyksenä kilpailukykyisille työehdoille ja työsuhdeturvalle,
 • kehitetään yhteistyössä motivoivaa palkkaus- ja palkkiojärjestelmää.

 

Hyvä neuvottelutapa

 • Neuvotteluosapuolet ovat tasa-arvoisia.
 • Tavoitteena on yhteisymmärryksen saavuttaminen.
 • Yhteistyö perustuu osapuolten keskinäiseen kunnioitukseen ja osapuolten erilaiset edut tiedostetaan.
 • Neuvoteltavista asioista tiedotetaan riittävän ajoissa ja tarkasti.
 • Neuvottelutavat perustuvat avoimuuteen, rehellisyyteen ja asioihin perehtymiseen.
 • Neuvottelut käydään ilman aiheetonta viivyttelyä.
 • Väärien tulkintojen välttämiseksi neuvottelujen tulokset kirjataan huolellisesti ja selkeästi.
 • Mikäli työehtosopimuksen tulkintaa koskevassa neuvottelussa ei päästä yhteisymmärrykseen, kirjataan osapuolten kannat perusteluineen yhteiseen muistioon.

 

Työehtosopimus

Työehtosopimus on tehty Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n välillä ja työehtosopimuksella sovitaan jakelutyössä noudatettavista työsuhteen ehdoista.

 

1.     Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta noudatetaan yllä mainitun työnantajayhdistyksen jäseninä olevissa yrityksissä jakelua suorittavien työntekijöiden työsuhteisiin.

Jakelua suorittavilla työntekijöillä tarkoitetaan sekä osa-aika-, että päätyökseen jakelutyötä tekeviä jakajia.

 

2.     Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä työehtosopimus tulee voimaan 1.7.2016 ja on voimassa 30.9.2018 saakka, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi siten, että sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomishetkellä kulumassa olevan kalenterikuukauden lopusta alkaen.

Tämän työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan. Jommankumman sopijapuolen ilmoittaessa kirjallisesti neuvottelut osapuolten välillä päättyneeksi, pysyvät tämän työehtosopimuksen määräykset, työrauhavelvoitteita lukuun ottamatta, voimassa niin kauan kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan. Jos sopimus irtisanotaan, on irtisanovan osapuolen annettava vastapuolelle muutosehdotukset viimeistään 30 päivää ennen sopimusajan päättymistä.

 

3.     Sopimuksen sitovuus

Työehtosopimusosapuolet sitoutuvat pidättäytymään rinnakkaissopimusten tekemisestä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, asiat määräytyvät voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

4.     Jakelutyö

Erillinen osoitteettomien lähetysten jakelutyö muodostuu tuotteiden lajittelusta ja jakelusta, sekä näihin työvaiheisiin liittyvästä tuotteiden käsittelystä ja jakelun suoritetuksi kuittaamisesta. Jaettava materiaali toimitetaan työnantajan toimesta jakajan kotiosoitteeseen tai muuhun yhteisesti sovittuun osoitteeseen.

 

4.1.  Normaali jakelupäivä

Jakelupäiviä joiden kuluessa jakelu voidaan suorittaa on pääsääntöisesti 1-3 viikossa. Viikonloppuna jakelupäivä on ensisijaisesti lauantai. Työnantajan suostumuksella jakaja voi niin halutessaan suorittaa viikonloppujakelun sunnuntaina, kuitenkin samoin palkkioperustein kuin lauantaina.

 

4.2.  Lisäjakelu

Lisäjakelu on viikolle tuleva ylimääräinen jakelupäivä. Työntekijä voi halutessaan kieltäytyä lisäjakelusta.

 

4.3.  Joustava jakeluaika

Painavien erikoistuotteiden tai tuotenäytteiden jakelun jakaja voi suorittaa työnantajan ohjeistuksen mukaan useamman päivän aikana.

 

4.4.  Jakelukuittaus

Työnantajan niin vaatiessa, on työntekijän kuitattava jakelunsa suoritetuksi työnantajan ohjeistamalla tavalla.

 

4.5. Talousmäärälaskenta

Työnantajan niin vaatiessa, on työntekijän tehtävä talousmäärälaskenta jakelupiirilleen tai –piireilleen. Talousmäärän laskennalla tarkoitetaan niiden talouksien lukumäärää jotka sijaitsevat jakelupiirissä sekä erilaisten jakeluesteiden kirjaamista työnantajan vaatimalla tavalla. Talousmäärälaskennasta maksetaan palkkioliitteen kohdan 1.5 mukaan.

 

5.     Piiriluokitus

Piiriluokituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää palkkioperusteita sopimuksen piiriin kuuluvissa yrityksissä. Piiriluokitusliite (Liite 2).

 

5.1. Piiriluokituksen kehittäminen

Sopijaosapuolet toteavat, että luokitusta kehitetään edelleen sopimuskauden aikana.

 

6.     Työhön ottaminen ja koeaika

Työhön voidaan ottaa jakaja, joka työsopimuksen tekemisvuonna täyttää vähintään 14 vuotta. Alle 15-vuotiailta työntekijöiltä vaaditaan työsopimuksen tekemiseen huoltajan hyväksyntä.

Työsopimus tehdään kirjallisesti. Työsopimuksesta tulee ilmetä selkeästi työsopimuksen tekohetkellä voimassa olevat jakelupäivät, jakelupiirin palkkio ensimmäiseltä tuotteelta, lajittelu- ja jakelupalkkio seuraavista tuotteista, taittolisä ja muut palkkiot, sekä piirin luokitus.

Koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Koeajan pituus on enintään yksi (1) kuukausi. Koeaikana sopimus voidaan molemmin puolin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta.

 

7.     Työsuhteen kesto ja työsuhteen irtisanominen

Elleivät työnantaja ja työntekijä ole työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä sopineet määräaikaisesta työsuhteesta, työsuhde on voimassa toistaiseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Jollei työnantajan ja työntekijän kesken ole toisin sovittu, noudatettava irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaisesti.

Työntekijällä on oikeus työsuhteen päättyessä saada työtodistus.

 

8.     Työaika

Työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katso työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä, ei sovelleta työaikalakia.

Edellä mainitun säännöksen perusteella osapuolet toteavat, että tämän työehtosopimuksen mukainen osoitteettomien lähetysten erillisjakelu on edellä kuvattua työtä, joten siihen ei sovelleta työaikalakia.

 

9.     Työhön opastaminen ja työnohjaus

Työnantajan tulee antaa työntekijälle riittävä ohjeistus työn suorittamiseksi.

Ohjeistukseen kuuluu vähintään:

 

9.1.      Ohjevihko josta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • ohjeet jakelutyön suorittamiseen
 • työturvallisuus- ja työsuojeluohjeet
 • piiriluokkien kuvaus

 

9.2.  Selvitys/opastus jakelualueesta

 

9.3.  Ohjeistus tuotteiden lajittelusta

 

9.4.  Ohjeistus jakelukuittauksen suorittamisesta

 

9.5.  Jakelulähete josta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • piirinumero
 • jakelutuotteet ja määrät
 • piiriluokka
 • jakelupäivä
 • jakelukuittauskanava ja piirin kuittaustunnus, jos jakelukuittaus on yrityksessä käytössä

 

10.  Palkkiot

 

10.1.   Suoritepalkkio

Työntekijälle maksetaan korvauksena jakelutyöstä suoritepalkkio. Palkkio on korvaus tuotteiden lajittelusta ja jakelusta sekä näihin työvaiheisiin liittyvästä tuotteiden käsittelystä, ja jakelun suoritetuksi kuittaamisesta. Palkkiossa on otettu huomioon, että jaettava materiaali toimitetaan työnantajan toimesta jakajan kotiosoitteeseen tai muuhun yhteisesti sovittuun osoitteeseen.

 

10.2.   Palkkion muodostuminen

Palkkio määräytyy jaettavan materiaalin kokonaismäärän, painon ja jakelualueen luokituksen perusteella.

 

10.3.   Palkkion määrä

Palkkiot määritellään Palkkioliitteessä (Liite 1)

 

10.4.   Palkkion maksaminen

Palkkio maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 20. päivänä. Jos maksupäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, maksetaan palkkio edellisenä pankkipäivänä.

Työnantaja pidättää työntekijän palkasta, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n jäsenmaksun ja tilittää sen edelleen Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:lle.

Työsuhteen päättyessä maksettava palkkio maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

 

10.5.   Arkipyhä jakelupäivänä

Mikäli normaali jakelupäivä on arkipyhä, eikä jakelupäivää siirretä normaalia jakelupäivää edeltäväksi tai seuraavaksi päiväksi, maksetaan kyseisestä jakelukerrasta normaali jakelupalkkio 100 %:lla korotettuna. Jakelupäivän siirto edellyttää, että jaettavat tuotteet toimitetaan siten, että jakeluosuus on mahdollista suorittaa annettuna ajankohtana. Mahdollisesta jakelupäivän siirrosta tulee ilmoittaa työntekijöille vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin.

 

10.6.   Paikallinen sopiminen palkkioiden suuruudesta

Jos alueellinen tai paikallinen kilpailutilanne sitä edellyttää tai sen mahdollistaa, voidaan Palkkioliitteessä (Liite 1) mainittujen kappalepalkkioiden suuruudesta Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n jäsenyrityksissä sopia paikallisesti toisin. Neuvotteluosapuolina ovat tällöin työnantaja ja luottamusmies.

Tullakseen voimaan paikallinen sopimus edellyttää tämän sopimuksen osapuolten hyväksyntää.

 

10.7.   Muut palkkiomääräykset

Tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ei voida heikentää kenenkään jakajan voimassaolevia työsuhteen ehtoja.

 

10.8.   Minimituntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto

Tuntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmän laatimisesta ja käyttöönotosta sovitaan liitteellä 4.

 

10.9.      Kulukorvaukset

a)     Työnantajan määrittelyn mukaisesti osassa jakelupiireistä maksetaan oman kulkuneuvon käytöstä kilometrikorvausta. Kilometrikorvauksen minimimäärä on autolla 27 senttiä kilometriltä.

b)     Työnantajan velvoittaman jakelukuittauksen kustannukset maksaa työnantaja. Jos kuittaus kuitenkin edellytetään tekemään tavalla, josta aiheutuu työntekijälle kuluja, korvaa työnantaja kohtuulliset jakelukuittauskulut työntekijälle.

 

11.      Työsuojelu sekä apu- ja turvavälineet

Työnantaja antaa vastikkeetta työntekijän käyttöön tarvittavat turvavälineet. Tällainen turvaväline voi olla esimerkiksi turvaliivi.

Työnantaja antaa työntekijälle tarvittaessa käyttöön apuvälineitä jakelutyön helpottamiseksi. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. jakelulaukku, jakelukärry, pyörälaukku ja laatikko. Työnantaja määrittelee, millaisia apuvälineitä jakelupiirillä on tarkoituksenmukaista käyttää ottaen huomioon työturvallisuuslainsäädännön määräykset.

 

12.      Vuosiloma

Työntekijän oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan.

 

13.    Lomakorvaus

Työntekijälle maksetaan lomakorvauksena 9,0 % tai, jos työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään yhden vuoden, 11,5 % hänelle maksetun palkan määrästä laskettuna. Lomakorvaus lasketaan kultakin kalenterikuukaudelta erikseen ja maksetaan kuukausittain palkanmaksun yhteydessä, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita. Lain muuttuessa noudatetaan lomakorvausten määrän osalta sitä koskevia määräyksiä.

 

14.      Sairausloma

Sairauden vuoksi poissaolevan työntekijän on niin pian kuin mahdollista henkilökohtaisesti ilmoitettava poissaolostaan esimiehelleen. Työntekijän on työnantajan niin vaatiessa vahvistettava poissaolonsa syy lääkärintodistuksella.

Muilta osin noudatetaan työsopimuslain 2 luvun 11 §:n säännöstä.

 

15.      Palkaton vapaa

Työntekijän niin pyytäessä työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan myöntämään työntekijöille palkatonta vapaata perustellusta syystä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lomamatka, leirikoulu tai oppilaitoksen koeviikko. Palkattomista vapaista tulee sopia työnantajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen vapaata.

 

16.      Työrauhavelvoite

Tähän työehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, eivät riko edellä tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistyksille kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

 

17.      Luottamusmies

Osapuolet sopivat luottamusmiehistä tämän sopimuksen liitteellä 3.

 

18.      Tiedottaminen

Uuden jakajan palkkauksen yhteydessä työnantajalla on velvollisuus toimittaa Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n esite jakajalle.

Mikäli työpaikalla ilmestyy henkilöstölle tarkoitettu tiedotuslehti, on Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:llä oikeus käyttää sitä toimintaansa liittyvien tiedonantojen julkaisemiseen tai lähettää kohtuullisessa määrin tiedotteita työntekijöille toimitettavien jakelulähetteiden mukana.

Työnantaja vastaa tiedotteiden kopioimisesta ja toimittamisesta työntekijöille.

 

19.       Tietojen luovutus

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry antaa työsuhteisiin liittyvää tilastotietoa Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:lle erillisen sopimuksen mukaisesti.

 

20.       Työryhmät

Sopijaosapuolet muodostavat työryhmät työturvallisuuden, työsuojelun ja muiden työsuhteisiin liittyvien asioiden kehittämiseksi:

a)     Painolisätyöryhmä

b)     Työsuojelu- ja työturvallisuustyöryhmä

c)      Minimituntipalkkion ja sen mittausmenetelmän ja määrittämisen työryhmä. Työryhmän toimenpiteistä ja aikataulusta sovitaan erillisellä liitteellä.

d)     Osoitteettoman jakelun ohella suoritettavan lista- ja pakettijakelun työryhmä

 

21.      Erimielisyyksien ratkaiseminen

Ensisijaisesti sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet keskinäisissä neuvotteluissa Neuvottelut käydään ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli työehtoihin liittyvää kysymystä ei saada ratkaistuksi työntekijän ja esimiehen välillä, käsitellään asiaa luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä. Ellei tämäkään tuota tulosta työpaikalla, voidaan asia siirtää työntekijä- tai työnantajapuolen aloitteesta yhdistysten välillä ratkaistavaksi. Kaikista neuvotteluista laaditaan aina pöytäkirja, jonka osapuolet allekirjoittavat.

Työehtosopimukseen liittyvät asiat joista syntyneitä erimielisyyksiä sopijaosapuolet eivät saa ratkaistuksi on mahdollista viedä työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

Helsingissä   28. kesäkuuta 2016.