Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry ovat sopineet luottamusmiehistä seuraavalla tavalla:

 

Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan osoitteettomien lähetysten erillisjakelua harjoittavissa Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n jäsenyrityksissä, joissa on vähintään kymmenen tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

 

Sopimuksen tarkoitus

Luottamusmiehen tehtävän tarkoituksena on osaltaan turvata yhdistysten välillä solmittujen sopimusten noudattaminen, työnantajan ja edustamiensa jakajienvälille syntyvien erimielisyys- ja muiden kysymysten tarkoituksenmukainen ja nopea käsittely sekä työrauhajärjestelmän edistäminen työehtosopimusjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

 

Luottamusmies

Luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi voidaan valita Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n jäsenyrityksessä työskentelevä ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestön ry:n jäsen. Luottamusmies nauttii lain mukaista luottamusmiehen erityistä irtisanomissuojaa. Luottamusmiehen tulee olla edustamansa työpaikan työntekijä ja perehtynyt asianomaisissa töissä vallitseviin olosuhteisiin. Hän ei saa olla jakajien työsuhteiden ehdoista tai työpaikan työoloista päättävä esimies.

Luottamusmies voi toimia myös useamman jäsenyrityksen luottamusmiehenä (“konserniluottamusmies”), jos Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry ja samaan konserniin kuuluvat Suoramainonnan ja kaupunkilehtien Erillisjakelun yhdistys ry:n kyseiset jäsenyritykset erikseen niin sopivat.   Konserniluottamusmieheen sovelletaan soveltuvin osin tämän sopimuksen määräyksiä.

 

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa tehtävässään Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n välisen työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia jakajia.

Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on edustaa työehtosopimuksen allekirjoittanutta työntekijäjärjestöä työehtosopimuksen ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvien työnantajien ja näiden palveluksessa olevien jakajien välisiin suhteisiin liittyvissä ja työolojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmiehen tehtävänä on myös välittää tietoja työnantajan ja toisaalta järjestön ja jakajien välillä ja vastata tarvittaessa myös työntekijäjärjestön toiminnan järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.

 

Luottamusmiehen valitseminen ja toimikausi

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valitsee Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry vaaleilla kunkin työehtosopimuksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle. Työnantajalle on lisäksi ilmoitettava kirjallisesti, milloin varaluottamusmies toimii varsinaisen luottamusmiehen sijaisena.

 

Luottamusmiehelle annettavat tiedot

Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä jakajan palkkiosta tai työsuhteeseen liittyvien lakien ja sopimusten soveltamisesta, luottamusmiehelle on annettava asian selvittämiseksi tarvittavat tiedot.

Luottamusmiehellä on oikeus saada säännöllisin väliajoin tiedot  työvoimasta ja ansiotasosta. Tämän kohdan soveltamisesta voidaan erikseen sopia.

 

Luottamusmiehen tehtävän hoitaminen, korvaus ja kulut

Työnantaja, johon luottamusmies on työsuhteessa, korvaa ajan, jonka luottamusmies käyttää tämän sopimuksen mukaisien tehtävien hoitamiseen joko neuvotteluissa työnantajien edustajien kanssa tai toimiessaan muuten sovituissa tehtävissä työtehtävien ulkopuolella. Luottamusmiehelle näiden tehtävien hoitamisesta maksettava korvaus on 72,00 €/päivä. Luottamusmiehelle korvataan tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta yrityksen koosta riippuen:

 

Jakajien lukumääräKorvataan päivää/kk
11-1001/2
101-5001
501-10002
1000-3

 

Työnantaja, johon luottamusmies on työsuhteessa, korvaa mahdollisten muiden tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut, kuten tehtävien hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Luottamusmies pyrkii mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti hoitamaan tämän sopimuksen mukaiset tehtävät telekommunikaatiovälineitä käyttämällä.

 

Toimitilat

Työnantaja järjestää luottamusmiehelle tarkoituksenmukaisen paikan tämän sopimuksen mukaisten tehtävien edellyttämien tarvikkeiden säilyttämiseen. Luottamusmiehellä on oikeus käyttää yrityksen tavanomaisia käytössä olevia toimistotarvikkeita.

 

Luottamusmiehen koulutus

Sopijapuolet pitävät suotavana, että luottamusmiehelle varataan tilaisuus osallistua koulutukseen, joka lisää hänen osaamistaan tehtävien hoidossa. Koulutukseen osallistumisesta ja sen kustannuksista sovitaan luottamusmiehen ja työnantajan välisellä paikallisella sopimuksella.

 

Varaluottamusmies

Milloin luottamusmiehelle on valittu varaluottamusmies, häneen sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä vain, kun hän hoitaa kohdan 4 mukaisen kirjallisen ilmoituksen mukaisesti tässä sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä.

 

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.7.2016 ja on sopimuskausittain voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen päättymään samaan aikaan työehtosopimuksen kanssa.

 

Helsingissä   28. kesäkuuta 2016.