Johdanto

Aiemmissa Suoramainonnan ja Kaupunkilehtien Erillisjakelun yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestön välisissä työehtosopimuksissa on neuvoteltu ja sovittu palkkiotason osalta mm. kappalekohtaisista minimipalkkioista sekä niiden korotuksista, jotka ovat vastanneet yleisiä palkkiotasojen korotuksia. Toisella työehtosopimuskaudella kehitettiin palkkiojärjestelmää, joka piti sisällään piiriluokituksen. Piiriluokitus on osaltaan parantanut vaikeusasteeltaan erilaisten piirien palkkioiden vertailukelpoisuutta mm. jakeluun kuluvan ajan suhteen. Piiriluokitus on ohjannut rakentamaan luokitukseltaan selkeitä jakelupiirejä, ja sovittujen palkkiotasojen sekä niiden korotusten on osaltaan todettu kehittäneen ja palvelleen hyvin erillisjakelualan palkkiomaksuperusteita.

Alueellisten eroavaisuuksien, jakelualueiden monimuotoisuuden sekä mm. täydennysrakentamisen ja uusien laatikkoryhmittelyjen johdosta piiriluokituksen on havaittu tarvitsevan yhä lisää tarkennuksia ja sitä kautta mahdollisesti uusia piiriluokkia.

Piiriluokitusta edelleen kehitettäessä on eri puolilla maata ja eri yrityksissä jo aloitettu suorittamaan piirien normiaikamittauksia, joilla on pyritty tarkemmin selvittämään piiriluokkien mahdollista sisäistä vaihtelua.

Osapuolet ovat sopineet työn luonteesta sekä edellä mainituista seikoista ja tuntipalkkiojärjestelmään liittyvistä haasteista johtuen kehittävänsä ns. normiaikamittausjärjestelmän.

 

Sopimuksen tarkoitus

Suoramainonnan ja Kaupunkilehtien Erillisjakelun yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestön välisessä TESsissä on sovittu tuntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmän laatimisesta.

Tällä liitteellä sovitaan Suoramainonnan ja Kaupunkilehtien Erillisjakelu yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestön välisestä työryhmästä, jonka tehtävänä on laatia tuntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmä.

 

Työryhmän muodostaminen

Molemmat osapuolet valitsevat työryhmään kaksi jäsentä. Työryhmää johtaa työnantajan edustaja. Työryhmä on perustettava ja se aloittaa toimintansa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työehtosopimuksen allekirjoittamisesta.

 

Työryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on muodostaa tuntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmä 31.10.2017 mennessä.

Tuntipalkkion mittaus- ja laskentajärjestelmän käyttöönotosta sovitaan osapuolten välillä erikseen.

 

Helsingissä   28. kesäkuuta 2016.